รางวัลต่างๆ

รางวัลองค์กรต้นแบบ จากหน่วยงานต่างๆ

รางวัล “องค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2563”

หนังสือรับรอง ISO 9001:2015

รางวัลเกียรติยศ “วิสาหกิจต้นแบบ ประจำปี 2562”

ใบประกาศเกียรติคุณ “การกุศล ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์”

ใบอนุญาตต่างๆสำหรับจำหน่ายเคมีภัณฑ์

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตขายปุ๋ย

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

หนังสือรับรอง “Authorized Dealer”

หนังสือรับรอง “Authorized Dealer”